Vyplnením a odovzdaním dotazníka udeľujem mestu Nitra súhlas na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje budú požité pre potreby vyhodnotenia, komunikácie, spätnej väzby. Prístup k osobným údajom budú mať zamestnanci mesta, ktorí sa budú podieľať na vyhodnotení dotazníka. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, ani do tretej krajiny. Osobné údaje budú uchovávané po dobu jedného roka.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný na mailovej adrese dojcan@msunitra.sk, na adrese Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo osobne v klientskom centre MsÚ Nitra. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – nitra.sk.


Vytvorené: 15. 11. 2022