Ako postupovať pri zriadení dočasnej terasy

Terasy sa môžu využívať celoročne. Tu nájdete postup, tlačivá a žiadosti

POSTUP pri žiadaní zabratia verejného priestranstva za účelom inštalácie terasy, resp. sedenia v centrálnej mestskej zóne (CMZ) v Nitre:

1. KROK č.1:
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (tlačivo č.1, vybavuje Stredisko mestských služieb Nitra, skrátene SMS)
kontaktná osoba:

Zuzana Bédiová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí:
bediova@msunitra.sk
 • K žiadosti je potrebné priložiť:
  • doklad o zaplatení správneho poplatku (80,-€ pri zábere do 50m², 120,-€ pri zábere nad 50m²;
  • vizualizácia a situácia umiestnenia terasy/sedenia s dodržaním podmienok ÚHA (plocha terasy, rozmery a vyznačenie polohy jestvujúceho mobiliáru na VP;
  • pôdorysné riešenie s rozmiestnením stolov a sedenia.
 • TÁTO ŽIADOSŤ SA PODÁVA ZA KAŽDÝCH OKOLONOSTÍ PRI AKOMKOĽVEK ZÁBERE VP, ČI UŽ IDE O TERASU ALEBO LEN O UMIESTNENIE JEDNODUCHÉHO SEDENIA;
 • Na základe tejto žiadosti SMS komunikuje s ÚHA ohľadne dodržania podmienok za účelom osadenia terasy. V prípade nechválenia ÚHA je žiadateľ vyzvaný SMS na doplnenie/prerobenie žiadosti;
 • Po schválení vizualizácie ÚHA SMS posúva žiadosť na KDI.
 • Po kladnom vyjadrení sa zo strany KDI SMS vydáva ROZHODNUTIE O ZVLÁŠTNOM UŽÍVANÍ MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE.
 • V tomto rozhodnutí je uvedená celková plocha záberu VP potrebná na osadenie terasy/sedenia.

2. KROK č.2:
Žiadateľ sa môže rozhodnúť, či chce alebo nechce usporiadať verejné kultúrne podujatie. V prípade, že sa žiadateľ rozhodne:

a) NEORGANIZOVAŤ verejné kultúrne podujatia:

 • podá Oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva (tlačivo č.2) za účelom osadenia sedenia. Táto žiadosť ide na vybavenie na odbor miestnych daní a poplatkov, kde žiadateľovi vyrubia cenu za užívanie verejného priestranstva v závislosti od rozmerov plochy a dĺžky trvania záberu VP (sadzba 0,26,-€/m² predmetu výpožičky/deň výpožičky pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb; sadzba 0,13,-€/m² predmetu výpožičky/deň výpožičky pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb bez predaja alko nápojov – zmrzlina a pod.).

b) ORGANIZOVAŤ verejné kultúrne podujatia:

 • podá Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti pod dočasnou terasou. Táto žiadosť ide na vybavenie na odbor majetku, ktorý pripraví Zmluvu o nájme, v ktorej je vyčíslený nájom;
 • Odbor majetku posunie informáciu o žiadateľovi odboru kultúry;
 • Odbor kultúry kontaktuje žiadateľa ohľadne možných termínov na konanie podujatia, druhu podujatia a počtu podľa zámeru žiadateľa;
 • Po odsúhlasení kultúrneho podujatia odborom kultúry žiadateľ podľa nájomnej zmluvy vyplní tlačivo Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (tlačivo č.4), ktoré slúži ako podklad ku konaniu podujatia (termín, čas, druh, zaplatenie licenčných poplatkov, dodržanie nočného kľudu);
 • V prípade konania podujatia mimo odsúhlasenej terasy vyplní žiadateľ tlačivo Žiadosť na užívanie verejného priestranstva bez predaja (tlačivo č.5). Táto žiadosť ide na vybavenie na odbor kultúry;
 • Po podujatí žiadateľ do 14 dní doručí dokumentáciu podujatia na odbor kultúry. Odbor kultúry ich priradí k danej zmluve o nájme a posunie ich odboru majetku;
 • Odbor kultúry pripraví podklady (počet podujatí, hodnota) pre odbor majetku.
 • Odbor majetku pripraví podklady na vyúčtovanie nájmu k 1.12. daného kalendárneho roka.

ZHRNUTIE:

Ak chce žiadateľ terasu a nechce organizovať kultúrne podujatie, vyplní tlačivo č.1. a tlačivo č.2. 
Ak chce žiadateľ terasu a chce organizovať kultúrne podujatie, vyplní tlačivo č.1. a tlačivo č.3. 
Po odsúhlasení podujatia vyplní tlačivo č.4, prípadne tlačivo č.5.

KONTROLY:

 • Kontrolu podaných žiadostí na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (úplnosť a pod.) zabezpečí SMS.
 • Kontrolu reálneho umiestnenia terasy zabezpečí ÚHA.
 • Kontrolu uhradenia poplatku za užívanie verejného priestranstva (bez konania VKP) zabezpečí OMDaP.
 • Kontrolu dodržiavania nočného kľudu zabezpečí MsP.
 • Kontrolu termínov a náplne programu verejných kultúrnych podujatí zabezpečí OK.
 • Kontrolu uhradenia nájomného zabezpečí OM.


Vytvorené: 17. 10. 2022