42. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 06.08.2018
3. august 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 06.08.2018


Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 06.08.2018


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 06.08.2018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 06.08.2018


3.

Materiál č. 1505/2018

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta Nitra v roku 2018


4.

Materiál č. 1511/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.7/2017-MZ zo dňa 31.1.2017 v znení uznesenia č.387/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 (Návrh na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianska investičná, s.r.o.)


5.

Materiál č. 1510/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018


6.

Materiál č. 1515/2018

Návrh na zmenu cestovného poriadku – Turistický vláčik


Diskusia


Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 06.08.2018 


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021