38. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 05.04.2018
27. marec 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 05.04.2018


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 05.04.2018 


 

Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 05.04.2018


 

Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 05.04.2018


 

3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 05.04.2018


 

3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995


 

3-2.

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 1022/2013-MZ  zo dňa 14.03.2013


 

3-3.

Materiál č. 1363/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 85/2018-MZ zo dňa 01.03.2018


 

4.

Materiál č. 1388/2018

Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Súkromnej základnej škole s narušenou komunikačnou schopnosťou, Na Hôrke 30, Nitra


 

5.

Materiál č. 1369/2018

Správa o výsledku kontroly realizácie a financovania projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Nitra“


 

6.

Materiál č. 1375/2018

Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2017


 

7.

Materiál č. 1394/2018

Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2017


 

8.

Materiál č. 1396/2018

Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, Nitra zastúpená Ing. Annou Maťovou, poverená výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie SZSS


 

9.

Materiál č. 1364/2018

Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých“ – Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov a informatívna správa o plnení debarierizačných opatrení Mesta Nitry


 

10.

Materiál č. 1370/2018

Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2016 – 2017


 

11.

Materiál č. 1371/2018

Informatívna správa – Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2018 – 2019


 

12.

Materiál č. 1309/2018-1

Návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra


 

13.

Materiál č. 1397/2018

Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na Pešej zóne v Nitre pre rok 2018


 

14.

Materiál č. 1379/2018

Návrh na schválenie mimosúdnej dohody (Bieliková a spol.)


 

15.

Materiál č. 1386/2018

Návrh na prevzatie časti nehnuteľnosti do nájmu v kat. úz. Párovské Háje (parc. „C“ KN č. 3696/515 a 3696/653  št. cesta III/1640)


 

16.

Materiál č. 1389/2018

Návrh na prijatie daru do vlastníctva Mesta Nitra (Stability Invest s.r.o.)


 

17.

Materiál č. 1377/2018

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku Mesta Nitra (spoluvlastnícky podiel k parcele registra „E“ KN č. 338 v kat. úz. Horné Krškany)


 

18.

Materiál č. 1279/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku z parcely C KN č. 3530/5 v kat. území Nitra – Pravoslávna cirkevná obec Nitra)


 

19.

Materiál č. 1336/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti o výmere 9 m2 z parcely registra „C“ KN č. 904/62 v kat. úz. Chrenová)


 

20.

Materiál č. 1366/2018

Návrh  nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, (odpredaj  pozemkov – parc. reg. E KN č. 4566/1 a č. 4566/2 v k. ú. Nitra -Rác, Ostrčilová, Sieber)


 

21.

Materiál č. 1372/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Malý a manž. – odpredaj pozemku, k.ú. Nitra)


 

22.

Materiál č. 1373/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Masár – odpredaj pozemku, k.ú. Horné Krškany)


 

23.

Materiál č. 1374/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Majerčík – odpredaj pozemku, k.ú. Horné Krškany)


 

24.

Materiál č. 1378/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis,a.s. vecné bremeno k stavbe „Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba“).


 

25.

Materiál č. 1381/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku v kat. území Nitra – Projekt Tabáň s.r.o.)


 

26.

Materiál č. 1382/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena v kat. území Nitra – Projekt Tabáň s.r.o.)


 

27.

Materiál č. 1383/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (MARTINÁK, s.r.o., Ružinovská 5, Bratislava, IČO 35 700 181, komunikácie, chodníky a parkovacie plochy P1 a P2)


 

28.

Materiál č. 1384/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová (SPP – Distribúcia, a.s., vecné bremeno k stavbe “Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová 1. SC, ÚOO2042“)


 

29.

Materiál č. 1387/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parcely registra „C“ KN č. 2678/2 v kat. úz. Zobor)


 

30.

Materiál č. 1338/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 234/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 (Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518)


 

31.

Materiál č. 1362/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa 18.11. 2010, v znení uznesenia č. 40/2011 – MZ zo dňa 24.02.2011v znení uznesenia č. 361/2012-MZ zo dňa 13.12. 2012, v znení uznesenia č.303/2014-MZ zo dňa 9.10.2014, v znení uznesenia č. 416/2015-MZ zo dňa 26.11. 2015, v znení uznesenia č. 181/2017-MZ zo dňa 18.05. 2017 ( p. Villár a manž. – prenájom pozemku, k. ú. Chrenová)


 

32.

Materiál č. 1365/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 307/2015-MZ zo dňa 10.09.2015 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 397/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – pozemok „C“ KN parc. č. 7261/209, k. ú. Nitra)


 

33.

Materiál č. 1390/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 388/2017-MZ zo dňa 14.12.2017 (odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku Mesta Nitra, spoluvlastnícky podiel k parcele registra „C“ KN č. 1316 v kat. úz. Dolné Krškany)


 

34.

Materiál č. 1380/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 404/2011-MZ zo dňa 15.12.2011 v znení neskorších uznesení (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch Mestskej tržnice na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre)


 

35.

Materiál č. 1392/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Zobor – Ing. Tomáš Brezina)


 

36.

Materiál č. 1391/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Vilček, Ferencziová – odpredaj pozemkov, k.ú. Nitra)


 

37.

Materiál č. 1321/2018-1

Návrh zámeru na uzatvorenie zmieru, resp. mimosúdnej dohody (Jana Gregušová)


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 05.04.2018

 

1.

Materiál č. 1399/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.48/2018-MZ zo dňa 1.3.2018 (Návrh na prijatie úveru na financovanie  investičných akcií  v r.2018)


 

2.

Materiál č. 1395/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018


 

3.

Materiál č. 1367/2017

Správa o evidovaných požiadavkách na „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre“.


 

4.

Materiál č. 1368/2018

Informatívna správa o priebehu prerokovania „Návrhu zmien a doplnkov č.6 Územného plánu mesta Nitra“ s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre.


 

5.

Materiál č. 1398/2018

Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre


 

6.

K materiálu č. 1394/2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2017


 

7.

K materiálu č. 1399/2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu  podmienok  pre  prijatie  úveru  na  financovanie  investičných akcií  v roku 2018


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 05.04.2018


 

Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 05.04.2018


 

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 05.04.2018


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021