33. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 23.10.2017
19. október 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 23.10.2017


 

Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MMZ – 23.10.2017 

otvorenie zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.10.2017


 

voľba pracovných komisií mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.10.2017


 

Materiál číslo 1197/2017


návrh na uznesenie z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.10.2017


 

záver z  mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.10.2017


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021